Assessorament comercial

Crear, optimitzar, organitzar, seleccionar, formar i gestionar l’equip professional i de vendes, fer anàlisi, establir sistemes d’incentius,  optimitzar rutes, fer comparatives de rendiment… és quelcom vital pel Gerent o Cap de Vendes.
Amb l’Assessorament Comercial, des d’MT, observem, escoltem, recollim la informació que genera la seva activitat professional, i l’ajudem a implementar la metodologia de treball més adient pel control i millora de la missió comercial a la seva empresa.
 

ASSESSORAMENT COMERCIAL EXTERNALITZAT


Sovint hi ha empreses que per raons diverses com, substitució generacional, enduriment del mercat, estructura comercial incipient, reajustament pressupostari, suplir una mancança, incorporar un suport, disseny puntual de campanyes i la seva execució, control i seguiment de l'activitat comercial, immersió inicial del perfil professional... els cal una gestió comercial específica i puntual, fent innecessària la despesa de forma lineal durant tot l'exercici.

És aquí on MT pot suplir aquesta mancança de forma externalitzada només quan és rendible.

CLIENT ANÒNIM


El Client Anònim, és un poderós instrument de control de la qualitat del servei i de la valoració que en fa l’usuari o client de l’atenció rebuda en acudir a un centre o empresa obert al públic.
Tractar al client “com vol ser tractat” és la base de la seva fidelització. Sovint, tot i que conceptualment tots entenem quin són els principis bàsics de l’actuació d’un professional cara al públic (amabilitat, correcció, interès, llenguatge positiu, paciència, imatge, etc. etc.) i malgrat les directrius de les empreses en aquest sentit, el client actual es mostra estadísticament, poc o molt poc satisfet dels serveis rebuts en general. A MT entenem que per a una empresa de futur, és irrenunciable el fet de poder aprofitar aquesta situació per a distingir-se encara més de la resta d’empreses competidores del sector, o del teixit empresarial del seu àmbit d’actuació.

Amb el Client Anònim, MT posa al servei dels empresaris i gestors d’entitats una eficaç eina de treball que permet:

A)Avaluar la Qualitat de Servei de forma real, sobre el terreny i de forma anònima.     
B)Establir de forma objectiva la percepció que en té el client. (Mapa de núvols)     
C)Detectar les àrees sòlides i aquelles susceptibles de millora. Definir les mancances, ja siguin de funcionament, estructurals, o de factor humà.     
D)Determinar i portar a terme els processos de formació i millora del personal de contacte i si s’escau, tenir cura de la seva implementació.  
E)Fer-ne posteriorment un seguiment sistemàtic.
MT Artesania en Formació - Quan la formació és teòrica només aporta coneixement i tan sols ens capacita per aplicar-ne una petita part, en canvi si és personalitzada, pràctica i genera experiència, s'aprofita totalment.
© MT Artesania en Formació - www.mtartesaniaenformacio.com